U bent in : home > reizen > tsjechiŽ 2005

TsjechiŽ 2005

Periode

    30 - 13 augustus 2005

Reisverslag

    Van 30 juli tot 13 augustus 2005 verbleef ik met mijn gezin en een bevriend koppel in de Trebonsko-regio in Zuid-Bohemen in TsjechiŽ. Ik boekte een huisje via happyhome.nl en dat bleek een goede keuze. Het ging om een buitenverblijf van een of andere Tsjech vlak bij het dorpje Libin (op 10tal km van Trebon) dat op 30 meter van een mooi meer lag. Het was een gezinsvakantie die af en toe door ons werd gebruikt om vogeltjes te kijken. De vier voormiddagen die we aan deze bezigheid spendeerden leverde een lijst van 89 soorten op, waarvan een deel ook werden opgetekend op gezamelijke uitstappen in de buurt.

    Wij hebben vier gebieden bezocht van de vele mogelijkheden die we hadden.

Velky a Maly Tisy

    Dit was het beste gebied van de vier. Dit reservaat bestaande uit enkele grote meren, bossen en hooilandjes ligt iets ten zuiden van Trebon. Hier hadden we zeearend, grauwe klauwier, klapekster, rietzanger en alle soorten eenden die we op ons lijstje hebben staan. Ook vonden we hier een boomkikker op een van de hooilandjes.

Boomkikker

Oude rivier

    Een voormiddag spendeerden we aan dit reservaat. Het is daar gekend als Meandry Luznice. De oude beekbegeleidende bossen huisvesten zeker veel spechtensoorten en mogelijk withalsvliegenvanger (die wij niet vonden). Wel vonden wij op een van de oevers sporen van otter.

Oude rivier

Sumava

    Dit gebied bezochten we enkel via een wandeling in de namiddag. We hebben dan ook maar een heel klein deel ervan gezien. Zeker een gebied met kans op heel wat leuke soorten. Een uitgestrekt boscomplex met nog heel wat rustige zones. Onze lijst bleef er beperkt, maar als we de tijd hadden gehad...

Sumava

Rytbniky

    Dit gebied viel wat tegen. Het was aangekondigd als het moerasgebied van de regio. Het bleek een sterk verland meer te zijn. Ons bezoek was daar dan ook heel kort. Uit later info bleek dat het gebied in juni-juli werd ondergezet en het dan de plaats was voor rallen en reigerachtigen. We waren dus gewoon te laat daar.

Soortenlijst

Dodaars
Fuut
Aalscholver
Kleine zilverreiger (Een exemplaar aan Maly Tisy..)

Grote zilverreiger (Meerdere exemplaren aan Maly Tisy)
Blauwe reiger
Ooievaar (Nesten in alle dorpen en dagelijks meerdere exemplaren)
Zwarte ooievaar (Een exemplaar overvliegend aan huisje)
Knobbelzwaan

Grauwe gans (Grote groep in Maly Tisy en meerdere groepen overvliegend)
Wilde eend

Tafeleend

Kuifeend

Wintertaling
Sperwer
Rode wouw (Een exemplaar op heenreis vlak bij Pilzen)
Buizerd
Bruine kiekendief

Zeearend (Alle waarnemingen in Maly Tisy. Adult en juveniel samen vliegend en in zit. Nadien juveniel in zit (zie foto), juveniel met buizerd rondcirkelend en 1 adult overvliegend)
 

Grote zilverreiger Zeearend Rietzanger

 

Torenvalk
Kwartel (soort nooit gehoord maar wel een dood exemplaar op gemaaid hooilandje)

Waterhoen
Meerkoet
Waterral (Gehoord in Maly Tisy en gezien aan huisje in rietkraag)
Oeverloper
Witgat (Groepje van 5 aan zelfde mesthoop, voor rest geen steltlopers)
Kievit
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Visdief (Jagende exemplaren boven meer in Maly Tisy en aan huisje)
Houtduif
Turkse tortel
Tortel
Koekoek
Gierzwaluw
IJsvogel
Groene specht
Grote bonte specht
Zwarte specht (Een waarneming in bos achter huisje)
Veldleeuwerik
Witte kwikstaart
Grote gele kwikstaart
Zwarte roodstaart
Zanglijster
Merel
Kramsvogel
Rietzanger

Sprinkhaanrietzanger
Kleine karekiet
Orpheusspotvogel (Een exemplaar aan huisje en koppel in Maly Tisy)
Zwartkop
Grasmus
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaantje
Grauwe vliegenvanger
Bonte vliegenvanger
Koolmees
Pimpelmees
Zwarte mees
Kuifmees
Staartmees
Matkop
Glanskop
Boomklever
Boomkruiper

Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Grauwe klawier
Klapekster
 

Grauwe klauwier Klapekster Putter

 

Roodborst
Paapje
Spreeuw
Wielewaal
Vlaamse gaai

Ekster
Kraai
Kauw
Roek
Huismus
Ringmus
Vink
Groenvink
Putter
Europese kanarie
Kneu
Geelgors
Rietgors
Ortolaan (Groep van zeven in meidoornhaag)