U bent in : home > projecten > bijzondere broedvogelmonitoring (bbv)

Bijzondere Broedvogelmonitoring (BBV)

In het kort

    In 1994, startte het toenmalige Instituut voor Natuurbehoud, samen met Vlavico (Vlaamse Ornithologische Commissie, nu gefusioneerd met Natuurpunt vzw) een lange termijn monitoring van zeldzame, kolonievormende en exotische broedvogels in Vlaanderen.

    Hiertoe werd Vlaanderen onderverdeeld in 29 regio's, elk met een eigen co÷rdinator die verantwoordelijk is voor de organisatie op lokaal niveau. Meer dan 400 veldornithologen verzamelen gegevens op een gestandaardiseerde manier. De informatie dient als basis voor natuurbeheersprojecten en gebiedsevaluatie en laat tevens toe de gegevens van broedvogels in de Vogelrichtlijngebieden en andere beschermde zones te actualiseren.

    Recent werd een herwerkte handleiding uitgegeven (http://www.inbo.be/docupload/3128.pdf) en in juni 2006 verscheen eveneens een samenvattend rapport dat de periode 1994-2005 dekt. Sinds 1 september 2007 is het mogelijk online BBV-gegevens in te voeren. Ga hiervoor naar http://broedvogels.inbo.be Een handleiding ivm het online invoeren is te vinden op http://www.inbo.be/files/Bibliotheek/32/173932.pdf (blz. 7-8). Na registratie kan je in de door jou gekozen regio gegevens invoeren.

    !!! Voor onze regio is het echter aangewezen om de gegevens rechtstreeks naar Yvon Princen te sturen.

Projectverantwoordelijke

    vogelwerkgroep : Yvon Princen (yvon.princen@ovam.be)

Over welke soorten hebben we het ?

Kolonievogels Exoten Zeldzame Broedvogels Onze soorten
Aalscholver Zwarte Zwaan Geoorde Fuut  Havik
Roek Indische Gans Woudaapje Boomvalk
Blauwe Reiger Canadese Gans Roerdomp Scholekster
Zwartkopmeeuw Brandgans Kwak Ijsvogel
Kokmeeuw Casarca Knobbelzwaan Nachtegaal
Stormmeeuw Mandarijneend Smient Tapuit
Zilvermeeuw Carolina-eend Zomertaling Roodborsttapuit
Oeverzwaluw Krooneend Grauwe Gans Europese kanarie
Huiszwaluw Bahamapijlstaart Wespendief  
  Nijlgans Bruine Kiekendief  
    Grauwe Kiekendief  
    Slechtvalk  
    Porseleinhoen  
    Klein Waterhoen  
    Kwartelkoning  
    Kleine Plevier  
    Watersnip  
    Grutto  
    Velduil  
    Draaihals  
    Snor  
    Rietzanger  
    Grauwe Klauwier  
    Sijs  
    Kruisbek  
    Grauwe Gors  

Meedoen ?

    Stuur je waarnemingen naar Yvon Princen  en hij zal ze dan verder doorsturen.

Enkele voorbeelden

Middelste bonte specht

    In het najaar en de winter van 2005 doken er in gans Vlaanderen plots overal middelste bont spechten op. Ook onze regio kreeg zijn deel. Daarom besloot onze werkgroep om eens te onderzoeken of deze soort ook niet broedde in de weinige geschikte bossen die onze streek rijk is. Het resultaat was verbluffend. Je kan alles lezen in een uitgebreid artikel.

Blauwe reigers

    Sinds een aantal jaren bevindt er zich in het kasteelpark van Duras een reigerkolonie. Deze groeit elk jaar aan en in 2003 broedden er een 30-tal koppels. In Vliermaalroot zit sinds een 5-tal jaren een kleine kolonie in een wilgenbosje. We denken tevens dat er zich in het park van het kasteel van Heers ook een kolonie aan het vormen is. In 2004 zullen we dit proberen te verifiŰren.

Roeken

    Sinds 2003 zit er in een populierenaanplant te Ulbeek-Wellen een kleine roeken-kolonie. Er werden 8 nesten geteld, maar het is niet zeker of ze allemaal bezet waren. Hopelijk breidt deze kolonie zich de volgende jaren uit. In 2005 werden 14 nesten geteld. In 2006 is de kolonie volledig verdwenen. Reden onbekend.

Wespendief

    Nadat in 2001 een koppel wespendieven broedde in Belle-Vue bos, werd in 2003 van eind augustus tot oktober een wespendief waargenomen in de buurt van het Jongenbos. Het nest of eventuele juveniele vogels konden echter niet gevonden worden. Dus een mogelijk broedgeval.

Links

    http://broedvogels.inbo.be : de online site van het INBO voor het invoeren van de gegevens

    http://www.ebcc.info :  de overkoepelende site voor de Algemene Broedvogelmonitoring in Europa