U bent in : home > projecten > akkervogels > wat doet onze werkgroep ?

Wat doet onze werkgroep ?

    In 2002 werd beslist door de vogelwerkgroep om de inspanningen die geleverd werden voor de broedvogelatlas niet zomaar te stoppen. Daarom dat we dan ook op zoek gingen naar een zinvol en haalbaar project dat kon verdergezet worden via de reeds uitgevoerde tellingen. De keuze was vrij vlug gemaakt en het logo van onze werkgroep verraadt het al : de grauwe gors. Niet enkel is dit een vrij zeldzame soort die het opvolgen meer dan waard is, daarbij komt nog eens dat Zuid-Limburg één van de kerngebieden blijkt te zijn voor deze zeldzame akkervogel. En spijtig genoeg is het zo dat zijn aantallen drastich omlaaggaan, een fenoneem waar ook de meeste andere akkervogels niet aan ontsnappen.

Inventariseren

    Om beschermingmaatregelen te kunnen treffen, zijn eerst en vooral betrouwbare gegevens uit de eerste hand noodzakelijk. Daarom willen we met ons project het aantalverloop volgen, maar ook een poging doen om een zicht te krijgen op de leefwijze, biotoopkeuze en echte bedreigingen voor een soort als grauwe gors. De methode is vrij simpel. Op basis van de kilometerhokken idem als de broedvogelatlas worden de aantallen grauwe gors geteld. Al onze tellers kiezen één of meerdere km-hokken en stippelen in dat hok een traject uit dat zoveel mogelijk geschikte broedplaatsen aandoet. Alle hokken worden bezocht tussen zonsopgang en twee uur erna of van twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang. Dit zijn de periodes dat de grauwe gorzen zich het meest laten horen en bij windstil en droog weer is het ’s avonds zelfs beter dan ’s morgens. Dus ook de langslapers kunnen meedoen.  Tijdens dat uur worden alle waarnemingen van grauwe gors opgetekend op een stafkaart (die je van ons zal krijgen). Het is de bedoeling om elk hok minstens vier maal te bezoeken tussen 10 mei en 10 juni. Nadien worden op basis van deze gegevens het aantal broedparen per km-hok bepaald. Ideaal zou een volledige inventarisatie van Zuid-Limburg zijn, maar dit is zeker geen must en met het huidige aantal tellers ook niet haalbaar.

    Daarnaast wordt aan elke zangpost een beeld geschetst van de biotoop, belangrijk zijn de teeltgewassen, kleine landschapselementen, bebouwing,… Dit kan via een eigen getekend plannetje, een stafkaart op grote schaal met aanduiding van deze elementen of een foto van het gebied. Via deze gegevens willen we dan een poging doen om de ideale biotoop te ontdekken en eventueel later advies te kunnen geven naar de inrichting van gebieden voor grauwe gors. Om dit te kunnen doen en ook om een bruikbaar beeld te krijgen van het aantalverloop is het zeker de bedoeling dat er meerdere jaren achter elkaar wordt geteld.

    Enkele resultaten van deze tellingen staan trouwens beschreven in Akkervogelnieuws nummer 3.

    In 2008 zal er samen geïnventariseerd worden met de vogelwerkgroep oost-Brabant. Meer details hierover vind je in Akkervogelnieuws nummer 4.

Partners in akkervogelbescherming

    Voor een vogelwerkgroep alleen is akkervogelbescherming vechten tegen de bierkaai. Daarom is het een must om hulpvaardige beleidsorganen aan onze kant te hebben.

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH)

    Via het RLHV kunnen verschillende landbouwbedrijven en wildbeheerseenheden (WBE's) uit droog en vochtig Haspengouw hun akkerranden of volledige akkers inzaaien met door het RLH samengestelde zaadmengsels. Voor landbouwbedrijven heet dit project bloemrijke akkerranden en voor de WBE's wildakkers. Deze projecten worden gedeeltelijk gesubsidieerd door de gemeenten en door de provincie. Sinds dit project van start ging in 2004 is het aantal ingezaaide akkerranden en akkers gestadig gegroeid. Momenteel (voorjaar 2007) is er sprake van zo'n 40 deelnemende landbouwbedrijven voor de bloemrijke akkerranden en zo'n  10 WBE's.

    Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen op http://www.rlh.be/project/project_02b.htm; de folder in verband met de wildakkers is hier te vinden : http://www.rlh.be/project/pdf/akkervogels_folder_a4_druk.pdf.

    Eind 2007 is er in de schoot van het RLH ook een stuurgroep akkervogels opgericht met de belangrijkste partijen rond de tafel met als doel om sneller tot effectieve maatregelen over te gaan.

    Het RLH is in 2008 ook gestart met een voorbeeldboerderij in de omgeving van Engelmanshoven en Gelinden waar er speciale aandacht zal gaan naar akkervogelvriendelijke landbouw. Dit wordt een zeer interessant en op te volgen onderzoek !

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

    De VLM is als agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de inrichting van de open ruimte, de beheersing van de mestoverschotten, het plattelandsbeleid in het buitengebied en de randstedelijke open ruimte in Vlaanderen. De VLM is een belangrijke partner bij het beschermen van akkervogels want ze stellen beheersovereenkomsten (bv. akkerrandenbeheer, grasstroken, ...) op met landbouwers en zorgen ervoor dat ze er een vergoeding voor krijgen. Momenteel wordt er ook gewerkt aan een Europese beheersovereenkomst waardoor ook Europa en vervolgens Vlaanderen een duit in het zakje zullen doen. http://www.vlm.be